ජංගම දුරකථන
086-577-62280688
විද්යුත් තැපෑල
1173667715@qq.com
 • shouye-1
 • shouye-2

අපගේ නිෂ්පාදන

සැබෑ කරුණු

අපට මෙහි සුපිරි කරුණු කිහිපයක් තිබේ

 • 20052005

  2005

  සමාගම පිහිටුවා ඇත

 • 60 million+60 million+

  මිලියන 60+

  අපනයන පරිමාව

 • 20+20+

  20+

  විශිෂ්ට කාර්ය මණ්ඩලය

අයදුම්පත්

 • Applications (2)

  අයදුම්පත් (2)

 • Applications (3)

  අයදුම්පත් (3)

 • Applications (4)

  අයදුම්පත් (4)

 • Applications (1)

  අයදුම්පත් (1)