ජංගම දුරකථන
086-577-62280688
විද්යුත් තැපෑල
1173667715@qq.com